На кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя активно здійснюється науково-дослідна робота. За останні 5 років викладачами кафедри захищено 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 1. Кобельник В.Р. − «Підвищення ефективності процесу свердління наскрізних отворів регулюванням подач» Спеціальність 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Захист відбувся 26 листопада 2013р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.052.03 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Науковий керівник проф.. Кривий П.Д.
 2. Крупа В.В. – «Обґрунтування конструкторських параметрів багато різцевих розточних головок і режимів обробки глибоких отворів тонкостінних циліндрів», спеціальність 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Захист відбувся 3 липня 2015р. Науковий керівник проф. Кривий П.Д.

Поряд з цим, випускниками кафедри за останні 5 років захищено 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, зокрема:

 1. Гурей В.І. Захист відбувся 28.лютого 2013р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.052.03 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя; Науковий керівник проф.. Луців І.В.
 2. Бица Р.О. – «Обґрунтування характеристик токарних кулачкових патронів з адаптивними затискними елементами». Спеціальність 05.02.02 – Машинознавство. Захист відбувся 3 липня 2017р. Науковий керівник проф. Луців І.В.

З метою підвищення якості професорсько-викладацького складу кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин ведеться підготовка до захисту докторської дисертаційної роботи Волошина В.Н.: «Наукові основи створення затискних механізмів для високопродуктивної обробки» Спеціальність 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Консультант д.т.н., професор Кузнєцов Ю.М. (НТУУ”КПІ”).

Викладачі кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин проводять активну наукову роботу. На кафедрі діють наукові школи. Науково-дослідницька робота кафедри «Конструювання верстатів, інструментів та машин» ведеться згідно загальної тематики «Пошук шляхів і методів підвищення довговічності і надійності машин, верстатів та інструментів». Результати НДР регулярно заслуховуються на науково-теоретичних і науково-методичних семінарах відповідно до окремих планів. У 2016-2017рр. проведено 5 науково-теоретичних і 5 науково-методичних семінарів.

Викладачами кафедри за останні роки видано:

9 монографій:

 1. Кузнецов Ю.Н. (Україна НТУУ”КПІ”), Волошин В.Н. (Україна ТНТУ), Неделчева П.М.(Болгария), Эль-Дахаби (Палестина). Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. В 2-х ч. Ч.1: Основные сведения и принцыпы создания зажимных механизмов/ Под ред. Ю.Н.Кузнецова. – К.:ООО “ЗМОК” – ООО “ГНОЗИС”, 2009.− 270 с.
 2. Храм науки і зання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя/Ясній П.В., Луців І.В., Герман О.М., Крамар Г.М., Кривий П.Д., Новосядлий Б.Т. – Тернопіль: Джура, 2010. – 376 с.
 3. Кузнецов Ю.Н. (Україна НТУУ”КПІ”), Волошин В.Н. (Україна ТНТУ), Неделчева П.М.(Болгария), Эль-Дахаби (Палестина). Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. В 2-х ч. Ч.2: Конструкции, расчеты и иследования зажимных механизмов/ Под ред. Ю.Н.Кузнецова. – К.:ООО “ЗМОК” – ООО “ГНОЗИС”, 2010.− 466 с.
 4. Кузнецов Ю.Н. Широкодиапазонные и многофункциональные зажимные механизмы: теория и практика.: Монография/ Ю.Н. Кузнецов, В.Г.Кушик, О.Я. Юрчишин. – К.: ООО “ЗМОК” – ООО “ГНОЗИС”, 2011. – 424 с.
 5. Луців І.В. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах: Монографія/ Ю.М. Кузнецов, І.В. Луців, О.М. Шевченко, В.Н.Волошин. Упоряд. Кузнєцов Ю.М. – К.: − Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 692 с.
 6. Кузнецов Ю.Н. Инструментальные зажимные патроны: Монография / Под ред. Ю.Н. Кузнецова. В.Н.Волошин, В.Б.Фиранский, О.А.Гуменюк. – К.: ООО “ГНОЗИС”, 2012. – 286 с.
 7. Брощак І.І. Механічні обмежувальні системи: модульне проектування. Монографія. – Тернопіль: В-во “Тайп”, 2012. – 351 с.
 8. Кузнецов Ю.Н. Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография / Ю. Н. Кузнецов, О. И. Драчев, И. В. Луцив, А. В. Шевченко, В. Н. Волошин. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. –480с.
 1. Кузнецов Ю.Н. Динамика станочно-инструментальной остнастки для високоэффективной токарной обработки: монография / Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив, А.В. Шевченко, В.Н. Волошин. – Страый Оскол: ТНТ, 2014. – 522с

 

За участі викладачів кафедри було видано навчальний посібник  Лотоцький Р.І. Гевко Б.М., Матвійчук А.В., Артюхов А.М., Пік А.І., Гагалюк А.В. «Технологія обробки на верстатах з ЧПК» Тернопіль: Крок, 2014, – 131 с. який рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів машинобудівних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів.

Викладачі та аспіранти кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин активно працюють над науковими темами. З 2008 по 2014 рр. виконували роботу над кафедральними та держбюджетними науково-дослідними  темами:

 1. Керівник: Луців І.В.

ДІ145-08 “Науково-технологічні основи створення багатолезового оснащення адаптивного типу” № державної реєстрації 0108U001106

На темі: д.т.н., проф. Луців, І.В., к.т.н., проф. Кривий П.Д., к.т.н., доцент Лещук Р.Я., к.т.н., доцент Брощак І.І.

Закінчилася – 2009 р.

 1. Керівник: Луців І.В.

ДІ 169-10«Наукові основи конструкторсько-технологічного забезпечення підвищення якісних характеристик приводних роликових ланцюгів бурових установок газонафтодобувного обладнання»,  № державної реєстрації 01108U002264

На темі: д.т.н., проф. Луців, І.В., к.т.н., проф. Кривий П.Д., к.т.н., доцент Лещук Р.Я., викл. Мокрицький І.Д., викл. Кобельник В.Р., викл. Кашуба Н.П., викл. Крупа В.В., асп. Кривінський П.П., студ. Бица Р.О., студ. Васильків А.

Закінчилася – 2011р.

 1. Керівник: Луців І.В.

Держбюджетна тема № 201-13 Енергоефективні технології обробки деталей з полімерних матеріалів для обладнання магістральних газопроводів № державної реєстрації 0113U000252 В рамках діючої держбюджетної теми над науковою тематикою працюють: д.т.н., проф. Луців, І.В., к.т.н., доцент Волошин В.Н.,  к.т.н., доцент Брощак І.І., к.т.н. Гурей В.І., викл. Кобельник В.Р., викл. Кашуба Н.П.,

Закінчилася – 2014р.

 1. Керівник: Луців І.В.

Високопродуктивне виготовлення полімеркомпозитних деталей енергоефективного газотранспортного обладнання методами формування тиском та кінцевої механічної обробки. В рамках діючої держбюджетної теми над науковою тематикою працюють: д.т.н., проф. Луців, І.В., к.т.н., доцент Волошин В.Н.,  к.т.н., доцент Брощак І.І., к.т.н., доцент Кобельник В.Р., асестент Кашуба Н.П., к.т.н., Ярема І.Т., пров. інженер Буховець В.М., аспірант каф.ВІ Шарик В.М., аспірант каф.ВІ Дячук Д.С., студент гр. МВм-51 Кунцьо М.,  студент гр. МВм-51 Домший В.

Викладацький склад кафедри бере участь у виставках державного і міжнародного рівня, де представляються увазі широкої громадськості експериментальні або дослідні зразки, установки, нові матеріали, технології. Зокрема у 2009 році під керівництвом к.т.н., професора кафедри Кривого П.Д. підготовлено та реалізовано участь у виставці “Освіта в Україні” − Створення , виробництво і випробування приводних роликових і втулкових ланцюгів. (травень 2009р. м. Київ).

Під керівництвом кафедри 11-12 травня 2017р. було проведено Всеукраїнську конференцію на тему «Обладнання і технології сучасного машинобудування» присвячена пам’яті заслуженого винахідника України, академіка АН вищої школи України, д.т.н., професора Нагорняка С.Г.

Під керівництвом кафедри 19-21 грудня 2011р. було проведено Міжнародну науково-технічну конференцію на тему «Проблеми сучасних технологій виготовлення та надійності передач з гнучким зв’язком», присвячену пам’яті та 70-й річниці з дня народження професора Дубиняка С.А.