Скляров Руслан Анатолієвич

Скляров Руслан Анатолієвич

к.т.н. доц., доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент. Народився 11 липня 1971 року в м. Збараж, українець.

У 1990 році з відзнакою закінчив Тернопільський технікум радіоелектронного приладобудування і в цьому ж році вступив на перший курс механіко-технологічного факультету Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту. У 1995 році закінчив Тернопільський приладобудівний інститут за спеціальністю металорізальні верстати та системи.

В цьому ж році вступив до аспірантури при Національному Технічному Університеті України «КПІ». В 1996 році перевівся в аспірантуру при Тернопільському приладобудівному інституті по спеціальності 05.03.01. “Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”. Кандидатську дисертацію захистив у 2001 року у спеціалізованій вченій раді К 58.052.01 Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя на тему «Прогнозування розвитку компоновок багатошпиндельних токарних автоматів».

З квітня 2000 року працював асистентом на кафедрі верстатно-інструментальних систем автоматизованого виробництва Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, з лютого 2003 року до 2008 року – доцент кафедри комп’ютерного проектування верстатів і машин, з 2008 року по даний час – доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин.

За час трудової діяльності опублікував більше 50 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором двох навчальних посібників (виданих з грифом міністерства освіти і науки України), отримав два патенти України на винаходи (у співавторстві з проф. Кузнєцовим Ю.М.).

Основні наукові та навчально-методичні роботи:
1. Кузнєцов Ю.М., Скляров Р.А. під заг. ред. Кузнєцова Ю.М., Прогнозування розвитку технічних систем. (Гриф МОН Рекомендовано лист №14/18.2-2057 від 16 вересня 2004р). К.: ТОВ “ЗМОК” – ПП “ГНОЗИС”,.2004. – 323 с.
2. Крижанівський В.А., Кузнєцов Ю.М., Валявський І.А., Скляров Р.А. Технологічне обладнання з паралельною кінематикою. (Гриф МОН Рекомендовано лист №14/18.2-451 від 12 березня 2004р.). Кіровоград, 2004. – 438с.
3. Специфіка методики оптимального проектування для технічних систем. // Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин: Праці I-ї Міжнародної науково-технічної конференції (DSR AM-I), 4-7 жовтня 2004 р.,– Тернопіль: ТДТУ, 2004. С. 551 – 554.
4. Сучасний стан, прогнозування і перспективи розвитку верстатів з паралельною кінематикою. // Наукові праці ЖДТУ.- Житомир, 2005.- №6, част.1. С.320-334.
5. Упорний ГСП з пружними перемичками. // Гордєєв О.Ф., Полінкевич Р.М., Зубовецька Н.Т., Скляров Р.А., зб.наук.праць “Наукові нотатки”, випуск 31. – Луцьк, 2011 р.- С. 80-84.
Область наукових інтересів – прогнозування, комп’ютерне моделювання, теорія систем.