Лещук Роман Ярославович

Лещук Роман Ярославович

к.т.н. доц., доцент кафедри

Народився 20 червня 1975 р. в м. Тернополі. У 1992 році закінчив Тернопільську загальноосвітню школу №19. У 1992 – 1997 рр. навчався у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за фахом інженер-електромеханік, спеціальність “Автоматизація технологічних процесів і виробництв”
Розпочав трудову діяльність у 1997 році на посаді інженера лабораторії САПР машинобудування ТДТУ.

У 1998-2002 рр. навчався у аспірантурі ТДТУ, науковий керівник проф. Гевко Богдан Матвійович.

У лютому 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Обґрунтування конструктивно-силових параметрів секційних робочих органів гвинтових перевантажувальних механізмів” (спеціальність 05.02.02 – Машинознавство) у Національному університеті “Львівська політехніка”. Науковий керівник – д.т.н., професор Гевко Б.М.
З липня 2004 р. починає працювати на посаді старшого викладача, а з лютого 2005 р. – доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин. У 2007 році отримав вчене звання доцента.

На кафедрі викладає навчальні курси “САПР верстатів і верстатних комплексів” і “Автоматизація верстатно-інструментального виробництва”.
З 2007 року заступник декана механіко-технологічного факультету та секретар науково-технічної ради ТДТУ.
З 20.08.2012 в.о. декана факультету машинобудування та харчових технологій, член Вченої ради університету.
У 2008 році нагороджений почесною грамотою Тернопільської облдержадміністрації, у 2007-2009 рр. отримував стипендію Кабінету міністрів України для молодих учених.
Область наукових інтересів – розробка конструкцій гнучких секційних гвинтових робочих органів перевантажувальних механізмів.
Автор понад 45 наукових та науково-методичних праць, зокрема, 17 наукових статей, 12 деклараційних патентів України на винаходи, 7 навчально-методичних розробок. Учасник 15 міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференцій.

Брав участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт під керівництвом проф. Нагорняка С.Г. та проф. Луціва І.В.

Основні наукові праці:
1. Лещук Р.Я. Дослідження профілювання гвинтових секційних робочих органів транспортно-технологічних машин // Сільськогосподарські машини. Зб.наук.ст. Луцького ДТУ, вип.10.-Луцьк, 2002. – С.146-153.
2. Гевко Б.М., Лещук Р.Я. Визначення конструктивних параметрів шарнірного робочого органа гвинтового конвеєра // Машинознавство – 1999,№7. – С. 48-50.
3. Деклар. пат. №32020А Україна МПК В65G33/24. Робочий орган гнучкого гвинтового конвеєра / Лещук Р.Я., Гевко Р.Б. (Україна). -№98126559; Опубл. 15.12.2000, Бюл.№7-ІІ. -2 с.